Lietuvos laisvų žmonių sąjunga

Sveiki,

ArtÄ—ja iÅ¡Å¡Å«kis – savivaldos rinkimai. Ar mes tikrai žinome kas tai yra savivalda?

Lietuvos liberalų ir centro sąjunga. Visi šalies liberalai vienykitės! Tai yra partijos pavadinimas ir šūkis, kurie erzina daugelį ir tai visai suprantama. Laisvai galėčiau šią partiją pavadinti Lietuvos laisvų žmonių sąjunga. Jau vien žodžių skambesys lietuviui pakeistų esmę ir taptų suprantamesniu.

Tačiau pirmiausiai aÅ¡ norėčiau paaiÅ¡kinti skirtumus, neskiriantiems liberalo nuo anarchisto ir diversanto. Liberalas – bendrÄ…ja prasme yra laisvas žmogus. Nesiduodamas į gilius mokslinius iÅ¡vedžiojimus pasakysiu tik tiek – žmogus yra laisvas tiek kiek jis pats gali priimti sprendimus ir tuo pat metu nepažeisti kitų žmonių bei savo ir jų aplinkos (gamta,…) interesų.

Priešingybė laisvam žmogui yra vergas. Kam nors vergaujantis žmogus nėra laisvas savo sprendimuose, nes jis privalo atsižvelgti į vergvaldžio valią. Taip vergovėje taip pat egzistuoja laisvių ribos, kuriose vergui yra suteikta teisė priimti sprendimus, tačiau tai nėra laisvų žmonių sprendimai ir gyvenimas.

Demokratija ir, ypač, tikroji demokratija, yra įmanoma tik laisvų (niekam nevergaujančių) žmonių visuomenėje.

TodÄ—l mano vizija yra Lietuva – Å¡alis, kurioje gyvena laisvi žmonÄ—s.

Kaip to siekti ir kÄ… daryti?

Tapti laisvu yra labai paprasta – tereikia suvokti, kad laisvÄ— be atsakomybÄ—s ir teisÄ—s be pareigų yra vergovÄ—. Tačiau yra labai sunku atsisakyti vergovÄ—s teikiamų privalumų. VergovÄ— žmogui suteikia saugumo jausmÄ…, vergovÄ— žmogų pamaitina ir aprengia, suÅ¡ildo ir net leidžia užsiimti kÅ«ryba, bet visa tai vyksta tol, kol tu iÅ¡tikimai tarnauji vergvaldžiui. Tačiau vergvaldys yra laisvas tave parduoti, iÅ¡keisti, nužudyti ir paniekinti bet kada kai tik to užsimanys.

JÅ«s pasakysite, kad vergovÄ— jau senai iÅ¡naikinta. Deja, Å¡ioje vietoje žmonÄ—s linkÄ™ apsigauti ir kitus apgaudinÄ—ti. JÅ«sų žiniai, vergovÄ— modifikuojasi ir keičiasi, tačiau iÅ¡lieka. Žmonių visuomenei laisvÄ—jant, asmeninÄ™ vergovÄ™ keičia kolektyvinÄ—, kolektyvinÄ— virsta teisine, teisinÄ— – psichologine. PsichologinÄ— kiekvieno atskiro žmogaus vergovinÄ— priklausomybÄ— yra susijusi su gamtoje susiformavusiu kovos dÄ—l bÅ«vio arba iÅ¡gyvenimo instinktu. Silpnesni linkÄ™ Å¡lietis prie stipresnių, bÅ«nant didelÄ—je ir stiprioje grupÄ—je lengviau iÅ¡gyventi. Tai yra natÅ«ralu ir visiÅ¡kai nÄ—ra smerktina. Tačiau, net ir bÅ«nant kartu grupÄ—je, žmonių santykiai gali bÅ«ti vergoviniai – hierarchiniai arba demokratiniai – komandiniai (nuo žodžio komanda, kai komandos nariai vienas kitÄ… papildo savo skirtingais gebÄ—jimais ir talentais, o ne kito žodžio komanda, kuris reiÅ¡kia įsakymÄ…).

Laisvi žmonės gali lengvai formuoti ir keisti komandas tam tikriems uždaviniams spręsti. Hierarchinės ir vergovinės komandos yra nelanksčios ir mažai efektyvios.

Kaip tapti laisvu?

Pirmiausia, reikėtų suprasti kaip kiekvieno iš mūsų nuosavas egoizmas (EGO) veikia mūsų sprendimus. Paprastas pavyzdys, žmogaus, kuris daug metų dirbo valstybei ir gavo iš valstybės duonos kąsnį ir kitas malones, ir staiga jam pasako, kad daugiau to nebegaus, o turės pats užsidirbti kaip laisvas žmogus.  Kaip jūs manote ar jam rūpi laisvė tuo metu, kai šį faktą sužino? Tikrai nerūpi, nes jam geriau būti priklausomam nuo kažko, kai atsakomybė ir pareigos dėl išlikimo užkraunamos kitam, o garantijos dėl asmeninio gyvenimo sąlygų sustiprėja.

Kaip jūs manote, ar toks žmogus parduos tolimą laisvės idėją vardan duonos kąsnio šiandien ir nusižeminęs toliau tarnaus vergvaldžiui? Taip, jūs teisūs, kiekvienas normalus egoistas taip ir padarys.

Tai labai gerai iliustruotoja faktÄ…, kad vergo sindromas slypi mumyse, mÅ«sų mÄ…styme, suvokime ir psichologijoje. Vergo sindromo prieÅ¡ingybÄ— – valdovas, t.y. mÅ«sų vidinis  „drakonas“ siekiantis valdyti kitus. Vergo ir valdovo sindromas psichologiÅ¡kai verčia mus formuoti hierarchines visuomenÄ—s valdymo grandines, kovoti dÄ—l valdžios vien tam, kad užsitikrinti stabilesnÄ™ ir geresnÄ™ vietÄ… visuomenÄ—je, nepriklausomai nuo mÅ«sų gebÄ—jimų ir realių poreikių.

Laisvas žmogus, elgiasi priešingai, jis mainais į savo poreikių tenkinimą siūlo kitiems susitarimą, kuriame nei vienas iš dalyvių nėra aukštesnėse ar žemesnėse pozicijose. Kiekvienas yra laisvas pritarti arba nesutikti. Suprantama, kad toks procesas yra sudėtingesnis ir teikiantis mažiau garantijų artimiausiu metu, bet ilgainiui, suderinus pačius bendriausius interesus ir vėliau didžiumą individualių interesų, susitarimas tampa laisvos gyvensenos sistema, kuri užtikrina stabilumą sutartuose rėmuose visiems susitarimo dalyviams, o ne vien tik pavieniams asmenims kaip tai daro vergija.

Dar viena problema, kuriÄ… reikÄ—tų paÅ¡alinti, tai yra partijų arba žmonių grupių skirstymas į kairius ir deÅ¡inius. Tai yra hierarchinÄ—s, vergovinÄ—s sistemos atgyvena, kuri nurodo vergvaldžio tipÄ…. Yra žinomi du vergovinÄ—s sistemos tipai: kolektyvinis arba asmeninis. KolektyvinÄ—s vergovÄ—s pavyzdys – socializmas arba partinÄ— kairÄ—. AsmeninÄ—s vergovÄ—s pavyzdys – kapitalizmas – vergavimas turto kaupimo ir asmeniniam egoizmui, partinÄ— deÅ¡inÄ—.

IÅ¡ socializmo – ideologinÄ—s vergovÄ—s – gniaužtų Lietuva pabÄ—go susitelkusi į laisvÄ—s sÄ…jÅ«dį. Tačiau mums asmeniÅ¡kai per dvideÅ¡imt nepriklausomybÄ—s metų nepavyko iÅ¡trÅ«kti iÅ¡ asmeninÄ—s vergovÄ—s  – aplinkinių perÅ¡amos pinigų, turtų, teisinÄ—s sistemos ir nuosavo vergo bei „drakono“ valios.

Tai įrodo žmonių tarpusavio bendravimo ypatumai, kai vieni kitus kaltina, neprisiimdami jokios asmeninÄ—s atsakomybÄ—s. Kai pareigos suvokiamos tik kaip turtų ir pajamų Å¡altinis, kuris nereikalauja darbo ir pastangų. Tik vergams bÅ«dingas puolimas kito vergo vien dÄ—l to, kad to pageidauja vergvaldys, net jei jis yra tik mažas „drakonas“ vis dar tÅ«nantis mumyse.

Aš esu nepaprastai dėkingas šiai pasaulinei ekonominei krizei, kuri privertė mane išsakyti savo mintis ir padėti kitiems susivokti apie tikrąsias žmonijos vertybes ir gyvenimo esmę.

Vienas iš politinių uždavinių, keičiančių visuomenės valdymo suvokimą yra partinių struktūrų vertinimo sistemos pakeitimas.

Manau, kad atÄ—jo laikas politikus skirstyti ne pagal tai, kokio tipo vergijÄ… jie renkasi – kolektyvinÄ™ (kairÄ™) ir asmeninÄ™ (deÅ¡inÄ™), o pagal tai, kiek daug laisvÄ—s sau ir kitiems bendra piliečiams jie siÅ«lo atsikovoti iÅ¡ vergijos, kuriuos vergijos elementus siÅ«lo įveikti artimiausiu metu.

Savivalda yra viena iš demokratiškiausių visuomenės valdymo formų, nes visi yra traktuojami kaip lygūs. Todėl savivaldos stiprinimas yra vienas iš pačių efektyviausių būdų mokytis susitarti ir gyventi kartu be vergovės.

Atrasti ir pažinti „vergÄ…“ ir „drakonÄ…“, tÅ«nančius savyje, yra laisvu norinčio tapti žmogaus privalomas siekis ir saviauklos priemonÄ—. Atskirti tikriuosius savo norus ir siekius, nuo vergovinÄ—s sistemos diegiamų, yra kasdienis uždavinys. O kasdienÄ— veikla yra derybos su savimi, savo EGO ir aplinkiniais. Tik taip kiekvienas galÄ—sime įveikti savo psichologinÄ™ laisvÄ—s baimÄ™ ir iÅ¡moksime ja džiaugtis.

Man pasisekÄ—, aÅ¡ atradau „vergÄ…“ ir „drakonÄ…“ savyje, suvokiau jų atsiradimo, egzistavimo priežastis ir nusprendžiau iÅ¡sivaduoti iÅ¡ jų įtakos. PsichologiÅ¡kai, aÅ¡ jau esu laisvas, tik bÄ—da, nÄ—ra su kuo pasikalbÄ—ti – aplink tiek daug „drakonų“, vergų ir vergaujančių. Kai pasiklausai, atrodo, kad žmogus siekia laisvÄ—s, bet kai pasižiÅ«ri kÄ… jis daro – tai pamatai, kad vergauja. TodÄ—l mÄ—ginu žmonÄ—ms iÅ¡aiÅ¡kinti, kad reikia atsikratyti savo vergo sindromo, tapti laisvu, o jie – reikalauja socialinių garantijų iÅ¡ manÄ™s už tai.

TodÄ—l ir keliu sau klausimÄ… ar dar yra kitų tokių žmonių, kurie nori gyventi laisvai ir laimingai Lietuvoje, ar tik vaidinti, kad yra „laisvi“ ir „laimingi“ vergai.

Mano motyvacija – aÅ¡ visiÅ¡kai neturiu noro tobulinti asmeninÄ—s, psichologinÄ—s ir teisinÄ—s vergovÄ—s santvarkÄ… Lietuvoje. AÅ¡ noriu kurti ir sukurti LietuvÄ…, kurioje laimingai ir laisvai gyvena žmonÄ—s.

Jei jūs norite suprasti ar sukurti tikrąją laisvę žmonėms Lietuvoje, tai rašykite ir skambinkite. Visada suderinsim šalims patogų laiką ir vietą ir galėsim toliau kurti kartu.

TodÄ—l kviečiu lietuviÅ¡kai – visi laisvi Lietuvos piliečiai nebÅ«kit abejingi ir vienykitÄ—s kovai su vergove. PradÄ—kime nuo savÄ™s, tÄ™skime savivaldybÄ—je ir užbaikime Lietuvoje. AÅ¡ neabejoju, kad kitos Å¡alys paseks mÅ«sų pavyzdžiu, nes rinktis reikia tarp laisvÄ—s ir vergijos.

Pagarbiai,

Virmantas

4 thoughts on “Lietuvos laisvų žmonių sÄ…junga

 1. Algirdas

  Pakomentavo mano keli draugai tavo puslapį. Jūsų draugas liberalas nevergauja lietuvių kalbos taisyklėms, tad iš vienos vergijos jau išsivadavęs, o šiaip yra utopija , kokią įžiūriu ir Dariaus Šlapakausko mąstymuose, nes manoma, kad kažkokiu būdu gali atsirasti labai didelė ir pakankama visuomenės gyvenimui keisti tobulų žmonių grupė. Apymažį sąjūdį gali sutelkti beveik kiekviena idėja, o jeigu ji dar ir nebloga, tai ir tegul užsiiminėja to norintys. Tegul tyrinėja, kurie jų potroškiai yra vergo, kurie vergvaldžio, ir kas liks laisvam žmogui. Išnagrinėję pateiks visuomenei rezultatus. Gražina.
  Įdomus, labai įdomus Virmantas Galdikas ir jo samprotavimai.
  Ačiū, kad padėjote jį pažinti t.y. tik susipažinti.
  Dalia
  Va Virmantas teisingą požiūrį turi į Lietuvos ūkio valdymą. Ilgai teko su juo tomis temomis bendrauti. Jis tik iš pirmo žvilgsnio liberalas :))))))
  Darius Slapakauskas
  Gali jiems atsakyt

 2. Daugaila

  Nu kad ne – prieÅ¡ybÄ— laisvam žmogui yra ne vergas, nes pastarajam prieÅ¡ybÄ— – vergvaldys, kuris irgi laisvas žmogus.

 3. Virmantas Galdikas Post author

  LaisvÄ— visada yra sÄ…lyginÄ— ir santykinÄ— – reikia apsibrėžti kieno ar ko atžvilgiu esame laisvi ar nelaisvi. Vergvaldys irgi vergas, tik ne vergo, o kito suvereno ir t.t. ir t.p.

 4. Augustinas

  Jau7 milijardai vergų. Vienas milijardas badauja. Badaujančių daugės.Ką daryti? Įdiegti bekurius generatorius (reaktorius)- amžinuosius variklius. Plačiau: http://www.nemokamaenergija.net
  Kviečiui šių generatorių-variklių diegimą Lietuvoje aptarti š.m. lapkričio 9 d. 13 val.KTU Elektros inžinerijos katedroje
  Studentų 48 Kaune 241 kabinete pas profesorių A. Virbalį
  Iniciatorius Augustinas Markevičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *