Lietuvos politinės struktūros pokyčių kryptys

Lietuvos valstybė, kaip ir jos žmonės keičiasi. Tai yra natūralu ir sveikintina. Kausimas kyla tik dėl to, ar mes žinome ir suvokiame kuria linkme visi visuomeniniai, politiniai ir asmeniniai pokyčiai vystosi?

Visiškai sutinku, su vieno komentaro autoriumi, kad „Asmenybės vystosi vienatvėje o  Vidutinybės Bandoje!“ Tai viena iš nenuginčijamų gyvenimo tiesų! Manau, jeigu nori sukurti gyvenime kažką originalaus su išliekamąja verte (menas, mokslas, technologijos), tai vienytis nelabai patartina! Aišku gyvenimo ir visuomenės, gamtos vertybės turi išlikti vienu iš prioritetų net ir kuriant kosminius laivus!

Komentaro autorius kalba apie asmenybės svarbą visuomenės gyvenime. O aš paantrinu sakydamas, kad pasaulis keičiasi asmenybių ugdymo kryptimi. Norime mes to ar nenorime, pritariame ar neigiame, bet procesas neišvengiamai vyksta ta linkme. Asmenybės ugdomos ne „bandoje” ir ne „banda” ugdo asmenybes, bes asmenybes moko kitos asmenybės ir vėliau jau asmenybės pačios tobulėja.

Įsivaizduokite ir sau mintyse atsakykite, ką gali „banda” duoti asmenybei?

Jei juokais, tai asmenybės kultą ir daugiau nieko. Tačiau ar asmenybės kultas yra įmanomas visuomenėje, kurioje kiekvienas žmogus yra asmenybė? Visuomenėje, kurioje kiekvienas žmogus geba pats priimti sprendimus ir atsakomybę už jų vykdymą? Visuomenėje, kurioje asmenybėms nereikia jokios išorinės valdžios, kuri asmenybėms aiškintų ką jos turi ar neturi daryti?

Šiandien mes gyvename permainų laikotarpiu, kuriame, vis daugėjant asmenybių, išlieka labai stiprus noras valdyti visuomenę kaip „bandą”. Šiandien valdžios rinkimai vis dar vykdomi, vadovaujantis stipriausio „bandos” nario rinkimo principais. Bet „bandos” gretos sparčiai retėja ir tikros asmenybės vis dažniau ir gausiau nusišalina nuo dalyvavimo „bandos” valdymo akcijose. Todėl valdžios problema aštrėja. Jos autoritetas tarp asmenybių yra niekinis, o išliekantys „bandos” nariai vis labiau abejoja jų išrinktų „vadų” gebėjimais valdyti „bandą”, nes mato, kad asmenybės gyvena ir elgiasi kitaip, ignoruodamos „bandos” valdžios nurodymus ir nustatinėjamą tvarką, bei, kad jų gyvenimo lygis nuolat auga, palyginus su jų pačių.

Bet įdomiausia šiame reiškinyje yra tai, kad „vadai” mano, jog asmenybės statusą jiems suteikia pareigos „bandoje”, bet ne jų protiniai ir dvasiniai gebėjimai laisvai, kūrybingai, savarankiškai ir atsakingai mąstyti ir elgtis visuomenėje. „Vadai” visokiais būdais mėgina save iškelti virš asmenybių, nors dažnai nesugeba pakilti virš „bandos” intelektualinio lygio. „Vadai” stengiasi tai daryti, nes jie nesuvokia suprasti elementaraus dalyko, kad asmenybė yra vidinė žmogaus būsena. Neįmanoma nei pakilti virš kitų, nei nusileisti žemiau už kitus. Kiekviena asmenybė yra unikali ir skirtinga nuo kitų. Kiekvienos asmenybės gebėjimai ir pasaulio suvokimas yra skirtingi. Kiekviena asmenybė yra atskiras žmogus su visais jo poreikiais, privalumais ir trūkumais. Žmogus gali pabėgti nuo kitų žmonių, bet jis negali pabėgti nuo savęs, kaip negali iškelti savo asmenybės laukan ir pakelti jos virš „bandos” rodydamas kokia nuostabi yra jo asmenybė. Asmenybė yra vidinė žmogaus suvokimo būsena. Jai nereikia įrodymų ir pripažinimo – pakanka, kad kiekvienas žmogus pats suvoktų, kad jis yra vienintelis ir nepakartojamas, ir todėl yra svarbus bei nepakeičiamas, vykdydamas savo gyvenimo misiją (niekas kitas už jį to gyvenimo nenugyvens).

Atsižvelgdamas į įžangoje išdėstytus argumentus, siūlau naują Lietuvos valstybės politinio valdymo modelį ir pirmuosius būtinus pakeitimus pakeliui į pilietinės visuomenės sukūrimą Lietuvoje ir pasaulyje.

Po 2012 m. įvyksiančių rinkimų, naujai atėjusiems politikams, kurių tarpe asmenybių skaičius turėtų ženkliai išaugti, siūlau vadovautis šia Lietuvos politinės reformos strateginio plano veiksmų programa:

 1. Inicijuoti LR Konstitucijos pataisas, kurios leistų įteisinti Lietuvos piliečių siekius sukurti pilietinę visuomenę ir apribotų „biurokratijos” valdymo įtaką valstybės, visuomeniniams ir politiniams procesams.
 1. Pakeisti LR Seimo formavimo tvarką. Lietuva yra parlamentinė respublika, todėl visa valdžia turi būti perduota Seimui.

2.1. Sukurti dviejų rūmų Seimą. Pirmus rūmus turi sudaryti Seimo nariai, renkami vienmandatėse apygardose asmeniškai. Ją galima pavadinti Piliečių Seimo Rūmais. Į kitus rūmus savo atstovus deleguotų savivaldybių tarybos – Atstovų Seimo Rūmai. Abiejų rūmų narių skaičius būtų lygus.

Reformos esmė ir tikslas atriboti „bandos valdytojų” asmeninių ambicijų įtaką ir poveikį realiems valstybės ir visuomenės poreikių sprendiniams. Vieni nariai bus asmeniškai atskaitingi juos išrinkusiems piliečiams, kiti atskaitingi regioninės savivaldos institucijoms. Vieni ir kiti galės kontroliuoti ir laiku apriboti vieni kitų „Asmenybės kulto” apraiškas ir siekti racionalaus visai visuomenei naudingo sprendimo. Taip bus ugdomas pilietinis savarankiškumas su savireguliacijos mechanizmu, mažinančiu „bandos” įtaką.

2.2. Seimo pirmininkas būtų tiesiogiai piliečių renkamas ir jo funkcijas perimtų LR Prezidentas. Seimo pirmininkas koordinuotų abiejų Seimo rūmų darbą ir vadovautų bendriems posėdžiams, kartu lygiagrečiai vykdytų LR Prezidento atliekamas valstybės atstovavimo funkcijas. Seimo pirmininko kadencija būtų 5 metai, kaip ir Prezidento. Taip būtų užtikrintas Valstybės valdymo tęstinumas ir nuolatinė rotacija. Seimo pirmininko ir Seimo narių rinkimo kadencijos nesutaptų. Seimo pirmininkas galėtų priiminėti Seimo narių priesaikas, o Seimo nariai – Seimo pirmininko. Nebereikėtų Teisėjų, kurie net nėra politinė valdžia, kišimosi į valstybės valdymą.

2.3. Aukščiausia Valstybės valdžia privalo priklausyti piliečiams ir ji išreiškiama referendumu. Referendumas gali pakeisti, panaikinti ar priimti bet kokius politinius sprendimus, kuriuos privalu vykdyti Seimui, Vyriausybei, Teismams bei visoms valstybės institucijoms. Seimas, Vyriausybė, Teismai ir kitos valstybinės organizacijos ir jų atstovai negali pažeisti ar kitaip apriboti prigimtinių pilietinių teisių, jei tam nėra suteikta teisė piliečių referendumu patvirtintoje konstitucijoje.

2.4. Vyriausybės nariai negali būti Seimo nariais. Vykdomoji valdžia yra pavaldi Seimui.

 1. Teismo reforma. Yra tik vienas pavadinimas – teismas. Panaikinti Konstitucinį ir Administracinį teismus. Abu yra skirti „bandai” suvaldyti.

3.1. Konstitucingumą turi mokėti ir privalo nustatyti kiekvienas profesionalus teisėjas. Jei jis to nesugeba, tai visi klausimai sprendžiami piliečių referendume, nes tai yra aukščiausia pilietinės ir politinės valios išraiška, kuriai niekas negali prieštarauti.

3.2. Teismas yra pavaldus tik piliečių valiai, išreikštai referendume patvirtinta tvarka. Visais atvejais Piliečių referendumas gali pakeisti teismo sprendimą.

3.3. Teismai turi būti trijų lygių: bendruomenės, savivaldos ir valstybės. Visokie kiti skirstymai netenka prasmės, nebent bus siekiama išsaugoti „bandos” valdymo sistemą.

 1. Savivalda. Savivaldos sudarymo principas toks pats kaip ir Seimo. Trys dalys – Piliečių taryba, Atstovų taryba ir Meras. Piliečių tarybos nariai renkami asmeniškai tiesiogiai. Atstovai, tai yra bendruomenių renkami seniūnai. Abiejų tarybų narių skaičius savivaldybėje lygus. Meras renkamas tiesiogiai, 1 metų ilgesnei kadencijai nei eiliniai tarybos nariai.

4.1. Bendruomenių seniūnus renka gyventojai iš savo bendruomenės narių. Seniūnai koordinuoja bendruomenės savivaldos reikalus bendruomenėje. Seniūnams padeda bendruomenės aktyvistai ir visuomeninės komisijos sudarytos tik iš bendruomenės narių. Jei reikalinga specialistų konsultacija, tai seniūnas su bendruomenės pritarimu samdo specialistą.

 1. Politinės partijos turi išnykti. Patirtis rodo, kad asmenybėms yra nebūdinga nuolat klausytis „vado” postringavimų apie didžiąją politiką. Partijos reikalingos tik „bandai”. Tačiau niekas netrukdo piliečiams organizuotis į įvairias grupes vieniems ar kitiems visuomeninės, politinės, savivaldos ar valstybinės reikšmės uždaviniams spręsti. Išsprendusios uždavinį, šios grupės išsiskirstytų arba imtųsi kitų uždavinių sprendimo. Jokia politinė ar visuomeninė struktūra nėra ir negali būti amžina. Keičiasi žmonės, keičiasi gyvenimo sąlygos, todėl turi keistis ir politinės bei visuomeninės struktūros.

Partijos reikalingos tinginiams bandai, nes jie galvoja, kad atiduodami kitiems savo pareigą tvarkyti savo paties likimą, gyvens geriau ir ramiau. Jie tingi dirbti, todėl tiki, kad valdžia dirbs už juos. Bet taip nėra. Visos valdžios pirmiausiai dirba sau. Nesvarbu ką jie sako bandai, rezultatas visada yra vienodas.

Jei pritariate nors iš dalies mano pateiktiems pamąstymams, kviečiu palaikyti Lietuvos valstybės ateities šūkį -„Bandos valdžia” lauk, tegyvuoja laisvų asmenų savivalda!”

5 thoughts on “Lietuvos politinės struktūros pokyčių kryptys

 1. Jonas Kaminskas

  Iš dalies pritarčiau Jūsų projektui, ne todėl, kad jis geras, manyčiau jis tik iš dalies skirtas Tautos suvereniteto įteisinimui, bet pritarčiau todėl, kad jis geresnis nei dabartinė valstybės valdymo sistema, kuri išimtinai tarnauja valdančiųjų klasei. vieną jūsų straipsnį turiu labai sukritikuoti <<>> jei aš teisingai suprantu, tai pagal Jus, referendumu galima išteisinti ar nuteisti, neatsižvelgiant į teisėsaugos surinktus faktus, į teismo sprendimus ir t.t. Nenorėčiau tokios valstybės, kur savo teisingumą galėtų vykdyti minia, kokia didelė ji bebūtų.

 2. Juozas

  Pritariu 10%, tai yra iš dalies.
  Kam nepritariu:
  1 punktas – deklaratyvus. Reikia konkretumo, o tada ir galima sprÄ™sti, ar tos pataisos stiprina pilietinÄ™ visuomenÄ™, ar ne.
  2 punktas – dabar taip ir yra.
  2.1. dabar Seimo nariai niekam neatskaitingi, nes Lietuvoje įgyvendinta „suvienytosios” valdžios sistema – įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminÄ— valdžia nÄ—ra nepriklausomos ir negali kontroliuoti viena kitos. Pakeitus Seimo struktÅ«rÄ… niekas nepasikeis, nes bus ne problemos sprendimas, o fasado perdažymas.
  2.2 punktas nelabai suprantamas. Panašu, kad suplakama įstatymų leidžiamosios (Seimo pirmininkas) ir vykdomosios (Prezidentas) valdžios funkcijos. Jei taip, tai bus tik dar didesnė sumaištis ir mažiau atsakomybės.
  4 punktas. Savivaldos problema yra jų biudžetų formavimo principai. Dabar didžioji dalis savivaldybÄ—se surinktų mokesčių keliauja į „centrÄ…” ir dalis jų grįžta dotacijų pavidalu, kurių dydis priklauso tik nuo centrinÄ—s valdžios valios. Jei čia nebus padaryta tvarkos, savivaldybių valdymo struktÅ«rÄ… galima keisti kaip tik norim, vis tiek rezultato nebus.
  5 punktas – kÄ… reiÅ¡kia, kad partijos turi iÅ¡nykti – siÅ«loma jas uždrausti? AÅ¡ siÅ«lyčiau partijas palikti ramybÄ—je – ta prasme, kad atimti iÅ¡ jų visas privilegijas per rinkimus ir bet kokias dotacijas. Jei jos sugebÄ—s iÅ¡silaikyti iÅ¡ nario mokesčio – tegu veikia, jei ne – tegul „ilsisi ramybÄ—je”.

 3. Rytis

  Pritariu Jono ir Juozo kritikai. Be to, čia visai perteklinÄ—, nuvalkiota ir pavirÅ¡utiniÅ¡ka bandos bei asmenybÄ—s retorika. IÅ¡ esmÄ—s tam pritartų visų laikų (SenovÄ—s graikų, Renesanso ir t.t.) iÅ¡silavinÄ™ žmonÄ—s. BÄ—da ta, kad ydingas yra toks ir panaÅ¡us skirstymas: protingi-kvailiai, elitas-runkeliai, asmenybÄ—s-banda ir t.t. Juk tokie apibÅ«dinimai žeidžia ir niekina kitÄ… pusÄ™ (nors tokiais save laikančių mažai rasite), o svarbiausia — tikrovÄ— netelpa į tokį primityvų bipoliarinį suskirstymÄ…. Geriau jau sakyti, kad yra laisvieji ir prisiriÅ¡imų vergai, o dar tikliau — visa paletÄ— tarp labiau iÅ¡silavinusiųjų ir mažiau iÅ¡silavinusiųjų. Ir kokia prasmÄ— palaikyti JÅ«sų — vÄ—lgi populistinį — Å¡Å«kį? Jei iniciuojuotumÄ—te Lietuvos Å¡viesuomenÄ—s diskusijas Å¡ia tema ir į forumÄ… sukviestumÄ—te VytautÄ… Rubavičių, VytautÄ… RadžvilÄ…, L. Donskį, KÄ™stutį Girnių, R. OzolÄ…, Darių Kuolį, ArvydÄ… Juozaitį ir kt., kurie jau, regis, mÄ—gina kurti AntrÄ…jį SÄ…jÅ«dį, tada aÅ¡ Jus visakeriopai palaikysiu. Kitu atveju, tai eilinis — vieniÅ¡os asmenybÄ—s –postringavimas, kokio pastaraisiais metais Lietuvoje nestinga. Bet ačiÅ« už tai, nes leidžiate pajusti, kad Lietuvos „žarijos dar neatvÄ—so”…

 4. VIDMANTAS MAROZAS UK WISBECH

  1.VIRMANTAI DZIAUGIUOS,KAD TAU SKAUDA SIRDIS DEL LIETUVOS LIKIMO

  2.ESU BAIGES VGTU PAGAL SPECIALYBE EKONOMIKA IR VALSTYBES VALDYMAS GORBACIOVO EKSPERMENTINE GRUPE KADA IS KOMANDINES EKONOMIKOS BUVO PEREJIMAS PRIE RINKOS EKONOMIKOS TODEL MANAU,KAD MANO KAIP AS LIETUVA GRUPES NARIO PATARIMAI BUS TAU GAN NAUDINGI

  3.PRADESIU NUO PRADZIU ,, KAD TU NEDARYTUM KLAIDINGU ISVADU NAUJA EKONOMINE TEORIJA TEIGIA,KAD YRA 5 ERDVES RINKOS KUR VYKSTA BET KOKI VEIKLA POLITINE,EKONOMINE,KULTURINE,EKOLOGINE,DEMOGRAFINE,RELIGINE IR T.T.

  4.STAI TOS 5 ERDVES RINKOS
  4.1.VIENOS VALSTYBES ERDVE RINKA MUSU ATVEJU LIETUVOS RINKA

  4.2.KELIU VALSTYBIU ERDVE-RINKA MUSU ATVEJU EUROPOS SAJUNGOS 500 MLN.ERDVE-RINKA

  4.3.PASAULINE ERDVE-RINKA ARBA MUSU PLANETOS ZEMES ERDVE RINKA

  TOS 3 RINKOS YRA TAKTINES

  PAAISKINSIU TRUMPAI KAS YRA TAKTIKA
  TARKIME REIKIA NUGRIAUTI NAMA-TAI YRA STRATEGIJA

  TAKTIKA BUS
  1.SUSPROGDINTI
  2.NUGRIAUTI EKSKOVATORIUMI
  3.NUGRIAUTI BULDOZERIU
  4,PASAMDYTI 100 ZMONIU,KAD ISARDYTU IR T.T
  TAKTIKU GALI BUTI MILIJONAS

  4-A RINKA ERDVE MUSU VISATOS ERDVE-RINKA
  5-A RINKA-ERDVE YRA KITU VISATU ERDVES RINKOS

  TAI YRA PASKUTINES DVI YRA STRATEGINES IR KAS JAS VALDO VALDO VISKA

  DABAR APIE LIETUVA

  ESAME EUROPOS SAJUNGOJE EUROPOS SAJUNGOS PILIECIAI,ES ISTATYMAI TURI VIRSENYBE VISKA UZ MUS SPRENDZIA BRIUSELIS,BET TAI NEREISKIA KAD MES NETURIME ZODZIO

  BRIUSELIS LIETUVOS ATZVILGIU TURI 3 SCENARIJUS

  PIRMAS
  LIETUVA SAVARANKISKA RESPUBLIKA PLANAS-MINI JAU BUVO 2005 ,KADA IVYKDEME ES 28 NAMU DARBUS

  ANTRAS
  BALTIJOS RESPUBLIKA
  (LATVIJA+ESTIJA+LIETUVA)
  PLANAS-MEDI
  VIENAS PREZIDENTAS BUVO 3
  VIENA VYRIAUSYBE BUVO 3
  VIENAS SEIMAS BUVO 3
  TAUPANT ES PINIGUS TAI KOL KAS REALIAUSIAS PLANAS,NES LONDONE GYVENA DAUGIAU ZMONIU NEI VISAME PABALTYJE

  PLANAS-MAXSI
  KADA BUS ES KONSTITUCIJA I ES BUS PADALINTA I 4 EKONOMINIUS REGIONUS LIETRUVA BUS VIENO SIUO EKONOMINIO REGIONO SUDETYJE
  KAIP MATAI MUMS NIEKAS NESVIECIA

  TURIME 12 PARLAMENTARU BRIUSELI PRIES 734
  MUSU BALSAS NULINIS

  BET DARYTI REIKA
  BUVO SIULYMAS PADALINTI LIETUVA I 3 EKONOMINIUS REGIONUS VIETOJE APSKRICIU KURIU NERA

  TAI
  VAKARU LIETUVA CENTRAS KLAIPEDA
  VIDURIO LIETUVA CENTRAS KAUNAS
  RYTU LIETUVA CENTRAS VILNIUS

  PADARYTI SVETYMO REFORMA
  KLAIPEDA RUOSIA KADRUS LIETUVOS RINKAI
  KAUNAS-RUOSIA KADRUS EUROPOS SAJUNGAI
  VILNIUS-PASAULIO BANKUI,NATO,JTO IR T.T

  VISKAS AISKU KONKRETU,KIEKVIENAS ZINO KA DARO DABAR 20 AUKSTU MOKYKLU STAMPUOJA BEDARBIUS SU AUKSTU ISILAVINIMU,NERA POREIKIO SPECIALISTU,NERA GRIZTAMO RYSIO

  RUSIJA SUSIDURE SU TA PROBLEMA IR GUBERNATORIAI TURES PAVADUOTOJUS KURIE SPRES KIEK REIKIA SPECIALISTU IR KOKIU REGIONAMS
  LIETUVA NIEKO NEDARO

  TOLIAU SIU 3-JUEKONOMINIU LIETUVOS REGIONU VALDYMAS

  REIKALINGAS ELITINIS V
  LIETUVOS VALDININKU SARASAS 500 ZMONIU I KURI SPECUS ATRINKTU ES,UK IR JAV EKSPERTAI JIS TURI BUTI PAS GRYBAUSKAITE,TA TURI SILPNA KOMANDA IR SIUO KLAUSIMU VISAI NIEKO NEDARO
  VRM NERA VADOVU KURIE VADOVAUJA TARDYMUI,KEDZIO ISTORIJA,FNTT,SAUGUMO PROKURORU JUOKINA VISA UZSIENI,BUTU SARASAS BUTU VALDININKU PRIESAIKA,NEVYKDAI PRIESAIKOS EIK LAUK BE ISEITINIU PASALPU,DABAR APSIVOGIA PO TO ATLEIDZIAMI SU 120000 LT ISEITINEMIS PASALPOMIS ,KLAUSIA MANE ANGLAI DRAUGAI VIDMANTAS KAIP TAI PAISKINTI TU GI EKONOMISTAS,GEDA MAN BUVO NIEKO NEGALEJAU PASAKYTI

  TOLIAU
  PREZIDENTE IS SIUO ELITINIO VALDININKU SARASO TURI PASKYRTI 3 KARALIUKUS GUBERNATORIUS SU ASMENINE ATSAKOMYBE,DABAR YRA KOLEKTYVINE ATSAKOMYBE NIEKAS UZ NIEKA NEATSAKO

  GUBERNATORIUS TURI 3 PAVADUOTOJUS
  PIRMAS VALDANCIOS PARTIJOS ATSTOVAS LAIMEJO RINKIMUS PRIVALO VYKDYTI SAVO PROGRAMA

  ANTRAS OPOZICIJOS ATSTOVAS JIE PO RYT LAIMES RINKIMUS REIKALINGAS PROGRAMU TESTINUMAS

  TRECIAS KONTROLIUJANTIS ASMUO IS BRIUSELIO

  NEDIRBI SVAISTAI VALSTYBES LT IR ES PINIGUS EIK LAUK SULAUZES PRIESAIKA NEGAUSI NET ISEITINES PASALPOS VISKAS PAPRASTA IR AISKU

  NUO KO PRADETI GRUPEI AS LIETUVA
  PRISIMINK SAJUDZIO LAIKUS RINKTI PRASUS IR PRIVERSTI
  PREZIDENTE,
  SEIMA
  VYRIAUSYBE DIRBTI SAVO DARBA

  NES NIEKO NEDARYMAS VEDA I SKURDA,CHAOSA IR NEATMETU TOKIOS IDEJOS,KAD ATSIRAS NAUJAS TADAS BLINDA ARBA LIETUVISKAS BREIVIKAS VISKAS EINA TO LINK

  KAS LIECIA IDEOLOGIJOS
  JU BUVO 3

  1.KOMUNIZMO PAGRINDAS KOLEKTYVIZMA ZLUGO
  2.NACIZMAS PAGRINDAS RASE ZLUGO
  3.KAPITALIZMAS PAGRINDAS KAPITALISTAS VERSLININKAS PER NETKRU PINIGU SPAUSDINIMA IR
  NESAMONINGA SPEKULUAVIMA KADA SPEKULUACIJOM TURI UZSIIMTI 10% ZMONIU JUOMIS UZSIIMA 60% VISI KAS NETINGI

  ATSIRADO 4-A KONSERVATIZMO IDEOLOGIJA KURIUOS PAGRINDAS YRA VIDUTINIS VISUOMENES INTELEKTUALU SLUOKSNIS TU,AS,TOMAS KAM SIRDIS SKAUDA UZ VALSTYBE,JIE IS SENU 3-JU IDEOLOGIJU PAEME KAS GERIAUSIO IR DARO SAVO NELENGVA DARBA

  GAL KOL KAS TIEK

  KITA SYKI PADISKUTUOSIME PLACIAU ATSUIUSK SAVO SKAIPA
  PREZI

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *